Idź do treci

I. DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony www.process-hub.com
jest PROCESS HUB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą pod adresem: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice, Polska,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem: 0001027576, NIP: 9542853258, REGON: 524849379.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://process-hub.com/.

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane
szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas
korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Administrator oświadcza, że stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne
mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów,
o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

a) newsletter – po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości – adres e-mail,
b) kontakt z klientem przez stronę www: imię, nazwisko adres e-mail, nr telefonu, ewentualnie inne
dane, które zostaną wskazane dobrowolnie w treści wiadomości.
c) komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych: dane udostępnione przez
Użytkownika w ramach portalu.
d) test predyspozycji – adres e-mail, numer telefonu.

2. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes
administratora lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa
zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony
do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe
lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP, parametry oprogramowania
i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia
mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie
powyższych informacji nie umożliwia jednak identyfikacji Użytkownika.

IV Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych

1. Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich
technologii jak pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach (przeglądarki internetowej).

5. Administrator korzysta z programów takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel, Yandex
Metrica, GetAll. Dzięki tym programom Administrator może dokonywać ulepszeń funkcjonalności
Serwisu. Wymienione programy umożliwiają przegląd zachowania użytkownika podczas odwiedzin
Serwisu, analizę informacji takich jak: rodzaj przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta, lokalizacja
z określeniem miejscowości, adres IP. Administrator jednak nie ma możliwości przypisania
zachowania do konkretnej osoby.

V. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
Dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy/usługi w kategorii dane zwykłe.

Dane z powyższego zbioru, w niezbędnym zakresie będą przetwarzane również w celu rozliczeń
podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem administratora).

Dane z kategorii adres e-mail oraz imię i nazwisko (ewentualnie inne dane, które zostaną podane
w wiadomości), przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe,
na których prowadzone są firmowe konta administratora, będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli w celu podjęcia działań zgodnie z żądaniem użytkownika, oraz
w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, również – po uzyskaniu odrębnej zgody